string(2) "ok" Personel tymczasowy - Payroll 360 - outsourcing kadr i płac | Kraków

payroll360

menu

Personel tymczasowy

{[description]}

Personel tymczasowy

Korzystanie z usług personelu tymczasowego jest obecnie bardzo popularną forma pozyskiwania pracowników. Pracodawcy decydują się na nią m.in. ze względu na szybki i prosty dostęp do wykwalifikowanej oraz gotowej do pracy kadry, a także zmniejszoną ilość obowiązków formalnych w stosunku do osób zatrudnionych w ten sposób. W umowie o pracę tymczasową biorą udział trzy strony  – pracownik, pracodawcą użytkownik oraz agencja pracy tymczasowej.

Personel tymczasowy

Korzystanie z usług personelu tymczasowego jest obecnie bardzo popularną forma pozyskiwania pracowników. Pracodawcy decydują się na nią m.in. ze względu na szybki i prosty dostęp do wykwalifikowanej oraz gotowej do pracy kadry, a także zmniejszoną ilość obowiązków formalnych w stosunku do osób zatrudnionych w ten sposób. W umowie o pracę tymczasową biorą udział trzy strony  – pracownik, pracodawcą użytkownik oraz agencja pracy tymczasowej.

W takim układzie pracownik jest formalnie zatrudniony przez agencję zatrudnienia, natomiast ona kieruje go do pracodawcy użytkownika, z którym podpisała umowę o współpracy. Zatrudnienie tego typu personelu reguluje Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Rodzaje prac do którego można zatrudnić personel tymczasowy

Personel tymczasowy może być zatrudniony przez pracodawcę tylko do określonego w Ustawie rodzaju prac, czyli:

  • pracy o charakterze sezonowym, okresowym i doraźnym,
  • prac, których ukończenie w terminie przez pracowników zatrudnionych na etat nie mogłoby być możliwe,
  • prac, których wykonywanie w normalnych okolicznościach należy do obowiązków służbowych nieobecnego pracownika zatrudnionego na etacie.

Pracownik tymczasowy może przepracować nie dłużej niż 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy kalendarzowych – w odniesieniu do samej agencji pracy tymczasowej jak i pracodawcy użytkownika. Ograniczenie to obowiązuje niezależnie od tego, czy pracownik  kierowany jest do danego pracodawcy użytkownika poprzez jedną, czy też kilka agencji pracy tymczasowej. Limit ten dotyczy nie tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę tymczasową, ale także umowy prawa cywilnego, jak również wykonywania tych dwóch rodzajów pracy naprzemiennie.

Ograniczenia związane z pracą tymczasową

Przy zatrudnianiu personelu tymczasowego należy zwrócić uwagę również na to, że nie może być on zatrudniany:

  • do pracy w warunkach szczególnie niebezpiecznych,
  • w sytuacji kiedy inny pracownik etatowy uczestniczy w danym okresie w strajku,
  • na stanowiskach pracy, w których w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających jego zatrudnienie pracował pracownik etatowy, zwolniony przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracowników,
  • pracy wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia.

Urlop pracowników tymczasowych

Pracownik tymczasowy ma zagwarantowane prawo do korzystania z urlopu wypoczynkowego, w wymiarze dwóch dni za jeden miesiąc zatrudnienia u pracodawcy użytkownika. W przypadku zakończenia stosunku pracy - za niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego w okresie zatrudnienia, agencja pracy musi wypłacić należny ekwiwalent pieniężny.

Wynagrodzenie i uczciwe warunki zatrudnienia

Zgodnie z zapisami Ustawy personel tymczasowy nie może być traktowany przez pracodawcę użytkownika gorzej od pracowników etatowych. Obejmuje go zasada równego traktowania w stosunku do pracowników zatrudnionych na stałe, na podobnych lub takich samych stanowiskach pracy, w zakresie, warunków pracy i innych warunków zatrudnienia. Pracodawca użytkownik informuje agencję zatrudnienia o wynagrodzeniu jakie ma być należne pracownikowi tymczasowemu, natomiast  za wypłatę tego wynagrodzenia, oraz formalności wynikłe ze stosunku pracy (m.in. wydawanie zaświadczeń, rozliczeń rocznych, świadectw pracy) odpowiada agencja. Pracodawca użytkownik jest zobowiązany również zapewnić pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy, wraz z przeszkoleniem w tym zakresie oraz wyposażyć pracownika w ubranie i obuwie robocze, jeżeli jest wymagane na danym stanowisku pracy.

Korzystanie z personelu tymczasowego umożliwia przedsiębiorstwu reagowania na sytuację niedoboru kadry – w okresie nasilonej pracy produkcyjnej, podczas różnego rodzaju akcji marketingowych i czasu wzmożonych nieobecności pracowników. To także szansa dla młodych i niedoświadczonych pracowników, gdyż pozwala zdobyć niezbędne doświadczenie na rynku pracy.

left
Zamknij

Zamknij

TUV NORD Polska Sp. z.o.o.
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się